موسیر

موسیر و شناخت آن

  موسیر از گیاهان کشور است که مزه آن به سیر نزدیک است. و برعکس سیر بوی بد نمی دهد. و در کنار غذا گذاشته می شود و از آن برای معطر کردن در دوغ و ماست استفاده می شود.موسیر و سیر از یک خانواده هستند، گل های بنفش و برگ های باریک جزو ویژگی …

موسیر و شناخت آن ادامه »